สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      แบบฟอร์มตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 | ค้นหาเอกสาร
ค.พ.9 คำขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชฯ
ค.พ.10 บัญชีแสดงรายการ
ค.พ.11 หนังสืออนุญาตให้เก็บ จัดหาหรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลองหรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
ค.พ.12 ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พันธุ์พืชและ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า
แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวเพื่อการศึกษาทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัถตุประสงค์เพื่อประโยชนในทางการค้า ตามมาตรา 53
ขั้นตอนการขออนุญาตการเข้าถึงพันธุ์พืช ตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศทุนวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่ และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มขอทุน -ค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์
1.1 ขออนุมัติรับค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่ ปีงบประมาณ 2562
1.2 แบบเสนอขอรับค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่
1.3 ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มขอทุน -เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์
2.1 ขออนุมัติเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ ปีงบประมาณ 2560
2.2 แบบเสนอขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์
2.3 ขออนุมัติเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ พร้อมยืมเงินทดรองจ่าย
2.4 สัญญายืมเงิน
2.5 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์
ข้อแนะนำในการทำเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,857 ครั้ง