กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      อื่นๆ | ค้นหาเอกสาร
แบบกรอกข้อมูลการตรวจสอบราชการแบบกรณีปกติ งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2556
ไฟล์ "เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)" 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 25,814 ครั้ง