กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง | ค้นหาเอกสาร
แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เสนอแนวทางบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554
แบบฟอร์มประกอบการบริหารความเสี่ยง
เสนอแนวทางบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ มีนาคม 2554
แบบฟอร์มและแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยปี 2556
การบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2554
แบบติดตามแผนบริหารความเสี่ยง 2554 รอบ6เดือน (กำหนดค่าตัวชี้วัด)
แบบฟอร์มวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ณ 21 ตุลาคม 2554
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2555‏
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รายงาน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555)
การบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555
แบบรายงานบริหารความเสี่ยง ในระดับมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2555)‏
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี2556
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดีปี 2556
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดีปี 2556
รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2556 ณ เดือนมิถุนายน 2556
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2557
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2557
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดูเอกสารการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2557ที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2558
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2558
แบบฟอร์มรายงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรัปปรุงการควบคุมภายในปี 2558 สำนักงานอธิการบดี
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส ๓ (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ระดับสำนักงานอธิการบดี
แบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ไตรมาส ๓ ( ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ระดับสำนักงานอธิการบดี
ดูเอกสารการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2558ที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
เอกสารประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ PR2)
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ ปอ.3)
ปฏิทินบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ( ณ มีนาคม 2559)
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ( ณ 30 มิถุนายน 2559)
แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดูเอกสารการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559ที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)
แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริหารความเสี่ยง และ แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผ่านมติสภามหาวิทยาลัย) ใช้สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก 2560 (complete)
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 และแบบรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 38,832 ครั้ง