กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล | ค้นหาเอกสาร
วิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง 2554 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว.664 ลงวันที่ 10 มิ.ย 2554
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงานหลักของหน่วยงาน
แบบฟอร์มวิเคราะห์ภาระงานหลักของหน่วยงาน ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว295 ลว. 2 มีนาคม 2561 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 38,830 ครั้ง