กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล | ค้นหาเอกสาร
วิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง 2554 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว.664 ลงวันที่ 10 มิ.ย 2554 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

จำนวนผู้เข้าชม 23,868 ครั้ง