กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      ควบคุมภายในและติดตามผล | ค้นหาเอกสาร
ติดตามผลการควบคุมภายใน
แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แบบติดตามผล IC 2 และ แบบติดตามผล IC 1
เอกสารประกอบการประชุมควบคุมภายในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2554
แบบ ปย1 ปย2 และแบบประเมินความเสี่ยง
รายงานแผนการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คู่มือ
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 38,909 ครั้ง