กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      สารสนเทศและติดตามผล | ค้นหาเอกสาร
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2551
รายงานประจำปี 2549
รายงานประจำปี 2546 - 2548
รายงานประจำปี 2543 - 2544
รายงานประจำปี 2553
รายงานประจำปี 2554
รูปเล่มเอกสารรายงานประจำปี 2555
รูปเล่มเอกสารรายงานประจำปี 2556
การดำเนินการงานจัดทำรายงานประจำปี
ผู้รับผิดชอบและปฏิทินการดำเนินงานจัดทำรายงานประจำปี 2554
โครงร่างการจัดทำรายงานประจำปี
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำปี 2556 และสารสนเทศประจำปี 2556
แบบฟอร์มขอข้อมูลรายงานประจำปี
แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2554
การศึกษาติดตามผลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552
ฟอร์มขอข้อมูลรายงานประจำปี55_1
ฟอร์มขอข้อมูลรายงานประจำปี55_2
แบบฟอร์มการกรอก(ขอ)ข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2556
แบบฟอร์ม(template)การกรอก(ขอ)ข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2557
แบบฟอร์ม(template)การกรอก(ขอ)ข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2557_เพิ่มเติม1
แบบฟอร์ม(template)การกรอก(ขอ)ข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2557_เพิ่มเติม1
ดูเอกสารแบบฟอร์มขอข้อมูลรายงานประจำปีที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ) 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 38,830 ครั้ง