กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      การงบประมาณ | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ
แบบฟอร์มรายจ่ายประจำของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ2555
แบบฟอร์มการจำแนกงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แบบฟอร์มสำรวจวัสดุรวมศูนย์
รายละเอียดความจำเป็นในการแจ้งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ2556
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ2556
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ2556(แก้ไขใหม่13กค55)
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556 สำนักงานอธิการบดี (ปรับปรุง)
ดูเอกสารแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณที่ซ่อนอยู่ (11 รายการ)
แบบฟอร์มคำของบประมาณ
แบบฟอร์มคำของบประมาณ ประจำปี 2555
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายและรายละเอียดคำของบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ปีกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
แบบฟอร์มสรุปโครงการแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
แบบฟอร์มในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย,แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย,แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
แบบ สงป. 2.7.2
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และสรุปโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗
ดูเอกสารแบบฟอร์มคำของบประมาณที่ซ่อนอยู่ (9 รายการ)
นโยบายและแนวปฏิบัติ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค สำนักงบประมาณ มกราคม 2561
ขั้นตอนการบันทึกแผนงบประมาณในระบบวางแผนสำหรับคณะหน่วยงานปีงบประมาณ2557
ข้อมูลแผนงบประมาณ ปี ๒๕๕๑
แผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำงบประมาณปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
หลักการจำแนกงบประมาณรายจ่ายเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ มูลหมวดรายจ่าย ประจำปี 2550 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบัญชี ๓ มิติ
รายละเอียดนักเรียนทุน,การจ้างผู้เชียวชาญผู้เกษียนอายุราชการ และการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
รายละเอียดคำของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ดูเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติที่ซ่อนอยู่ (14 รายการ)
ปฏิทินการดำเนินการ
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ๒๕๕๑ ปรับตามกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗
ปฏิทิน-แนวทาง-แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558-คณะ
ปฏิทิน-แนวทาง-แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-สำนักงานอธิการบดี
รายงานผล
การรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ สิ้นไตรมาศ ๔
ตารางแสดงแผนการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
แบบรายงานผล/ผลการซื้อ/จัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๐
แบบรายงานแผนการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ สิ้นไตรมาส ๔
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖
ตารางรายงานผลการดำเนิน ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ สำนักงานอธิการบดี
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ดูเอกสารรายงานผลที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ)
แปรญัตติงบประมาณ
การจัดทำคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555
แบบฟอร์มข้อมูลเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
"mua58-แบบฟอร์มชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558"
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบแสดงรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
แบบรายงานผลการพิจารณาตรวจสอบทบทวน ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิก การดำเนินภารกิจ/กิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูลชื่อโครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินคงเหลือหลังการประกวดราคา/หลังการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มขอข้อมูลรายจ่ายจริงเงินรายได้ เงินกองทุนส่งเสริมฯ /รายงานผลดำเนินงานปีงบประมาณ /และข้อมูลรายรับรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2555-57
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติ)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ 2559
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬามหาวิยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่43
แบบฟอร์ม ทม.01-05 เตรียมการชี้แจงงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์ม ทม. 04-4
แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดข้อมูลค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค่าจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดูเอกสารงบประมาณ 2559ที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ)
งบประมาณ 2560
แบบฟอร์มการจัดทำประมาณการเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการบริการ ทำนุบำรุงฯ ปี 2560‏
แบบฟอร์มส่งทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคม.อุบลราชธานี ปี 2560
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2559)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม 2559)
อัตราราคางานต่อหน่วย (มกราคม 2559)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายปี 2560-จ.อุบลราชธานี
ดูเอกสารงบประมาณ 2560ที่ซ่อนอยู่ (8 รายการ)
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2
รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ดูเอกสารแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)ที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
งบประมาณ 2561
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการปี2561-สำนักงบประมาณ
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
โปรแกรมบันทึกค่าครุภัณฑ์ปีงบประมาณ2561
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการลำดับที่ 9 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ของกระทรวง)
รูปแบบรายงานข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนของแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
งบประมาณ 2562
แบบฟอร์ม-อัตราค่าใช้จ่ายจัดทำงบประมาณบูรณาการปี 2562
การจัดทำงบประมาณบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 38,831 ครั้ง