กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา | ค้นหาเอกสาร
แผนกลยุทธ์(แผนยุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัย (ระยะ 5 ปี)
ข้อมูลประกอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี 58
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรอบ 12 เดือน
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ฉบับปรับปรุง ปี 2558-2559
ไฟล์นำเสนอ ในการสัมมนา การจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แบบฟอร์มการให้ข้อมูลการดำเนินการตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ แบบการวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 -2564 ผ่านความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย 4/2559 28 พ.ค. 2559
เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 -2564‏
แผนกลยุทธ์(แผนยุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัย (ระยะ 5 ปี) (ปรับปรุงปี2557)
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ณ 5 ก.พ. 2556
แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2556) ข้อมูล ณ 20 ส.ค. 2556
แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดีระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2555 - 2559) ข้อมูล ณ 25 ก.ย. 2556
แผนยุทธศาสตร์
สรุปค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามมาตรการแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555 - 2559) (ให้ใช้ไฟล์นี้)
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-59) อัพเดต ณ 17 มี.ค.57
เปรียบเทียบกลยุทธ์ มาตรการ56-57 และ ไฟล์ปรับค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์57
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะ/สำนัก
แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ปรับตามมติที่ประชุมเสนอ 29 ต.ค.55
ยุทธศาสตร์ทางการเงินปี2555
แผนการประเมินตัวชี้วัด 6-7 แผนฯ 55-59
ดูเอกสารแผนยุทธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ (11 รายการ)
แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
แบบฟอร์มการกำหนดโครงการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556
ดูเอกสารแผนปฏิบัติราชการที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เอกสารกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)
สิ่งก่อสร้าง
ฐานข้อมูลประเภทห้องอาคารต่างๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กราฟแสดงความคืบหน้าการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
แบบรายงานผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดีระยะ ๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) (ปรับปรุง 18 มี.ค. 57)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี 2557
แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและตามแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2557 สำนักงานอธิการบดี
แบบประมวลผล_แผนกลยุทธ์ และปฏิบัติการไตรมาส 1 2558 สำนักงานอธิการบดี
อื่น ๆ
สรุปประเด็น/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจตามแผนพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
ผลการประชุมระดมเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (O&T) ของสถาบันอุดมศึกษาสู่การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงรุก วันที่ 25 สิงหาคม 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แบบฟอร์มโครงการ-เครือข่ายแผนอีสานตอนล่าง
แบบฟอร์มตัวชี้วัดรายบุคคล‏
แผนยุทธศาสตร์กองแผนงานประชุม 26 -28 เม.ย. 58
ไฟล์บรรยายการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 18 พ.ย. 2558‏
ดูเอกสารอื่น ๆที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)
แผนพัฒนาจังหวัด
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ระยะ4 ปี (ประจำปี พ.ศ. 2557 - 2560) จังหวัดอุบลราชธานี
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ระยะ4 ปี (ประจำปี พ.ศ. 2557 - 2560) จังหวัดอุบลราชธานี(.xls)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ลงสู่ตัวผู้ปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2558 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี‏
แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559 สำนักงานอธิการบดี (NEW ส.ค. 59)
รายงานประมวลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน รอบไตรมาสที่ 2 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รอบไตรมาส 3 สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ไฟล์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี‏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 59)‏
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี
ไฟล์ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี
Detailed Design Thailand 4.0 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 38,830 ครั้ง