กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      การให้ทุนวิจัยสถาบัน | ค้นหาเอกสาร
หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยสถาบันและแบบฟอร์ม
หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยสถาบัน
แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการประจำปี
แบบ อบ.วจ. สถาบัน 02
แบบ อบ.วจ. สถาบัน 03
แบบ อบ.วจ. สถาบัน 04
แบบ อบ.วจ. สถาบัน 05
แบบ อบ.วจ. สถาบัน 04 (ย่อ)
โครงร่างปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานการวิจัย
ปีงบประมาณ 2552 : ระบบจัดการแบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : นุชสรา เกรียงกรกฎ ,ปรีชา เกรียงกรกฎ
ปีงบประมาณ 2552 : เรื่องแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย,นางสาวสยุมพร บุญไชย
ปีงบประมาณ 2552 : การพัฒนาระบบติดตามข้อมูลด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : นายธิติกานต์ บุญแข็ง
ปีงบประมาณ 2552 : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบนักศึกษามีส่วนร่วม : ตรีเนตร สาระพงษ์
ปีงบประมาณ 2551 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : นันทิญา ทีปิวัฒน์
ปีงบประมาณ 2551 : นิสัยการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน : ต่างกัน : นางนิภาพร เมืองจันทร์,ดร.สุภารัตน์ คำแดง
ปีงบประมาณ 2550 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : นางอรทัย เลียงจินดาถาวร,นางสาวสยุมพร บุญไชย
ปีงบประมาณ 2550 : การศึกษาสาเหตุของการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีศึกษาการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง : นางสาวอังคณา ปัญญา,นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ และนางสาววาสนา สะอาด
ดูเอกสารผลงานการวิจัยที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
เอกสารประกอบการพิจารณาวิจัยสถาบัน
เอกสารประกอบการพิจารณาวิจัยสถาบัน
เอกสารประกอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันของผู้ทรงคุณวุฒิ
เอกสารประกอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันของผู้ทรงคุณวุฒิ 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 38,831 ครั้ง