กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      การศึกษาติดตามผลบัณฑิต | ค้นหาเอกสาร
ภาวะการหางานของทำของบัณฑิต
ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550
ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551
ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552
ข้อมูลสำหรับตัวบ่งชี้ที่1 การมีงานทำบัณฑิตปีการศึกษา2551-2553
ข้อมูลสถานที่ทำงานผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานสรุปภาพรวมการตอบแบบสอบภาวะการมีงานทำบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานสรุปภาวะการมีงานทำบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ 25 เม.ย. 2556)
dataการได้งานทำตรงสาขาบัณฑิตประจำปีการศึกษา2557
เงินเดือนของบัณฑิตที่เป็นไปตามเกณฑ์
เงินเดือนของบัณฑิตที่เป็นไปตามเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2552
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551
สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2553 และ 2552 จากแบบสำรวจผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 8 คณะ (มีประเด็น6.1-6.3 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย)
ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตและแผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ซ่อมประเมินภายนอกรอบ3)
ฐานข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒
ข้อมูลร้อยละจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ เทียบกับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
สรุปข้อมูลสำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๓
สรุปผลการสำรวจระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตประจำปี 2553 (ซ่อม 53_แก้ไข27ก.พ. 56)_เพิ่มเกษตร30คน
ผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2554
ดูเอกสารความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)
ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554 ในภาพรวมและรายคณะวิชา
แบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2552
รูปเล่ม/เอกสารรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิต
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี(รุ่นที่22) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรี(รุ่นที่21) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี(รุ่นที่20) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาตรี(รุ่นที่19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่18) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปเล่มรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่23) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ร่าง) รูปเล่มรายงานผลภาวะการมีงานทำบัณฑิตปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่24) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ร่าง) รูปเล่มรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดูเอกสารรูปเล่ม/เอกสารรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2556
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2555
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2554
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2553
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2552
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2551
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา2553(ซ่อม53)
(ร่าง) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2557 (แก้ไขตามมติที่ประชุม 9ก.พ.59)
ดูเอกสารแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)
แบบสอบถามความความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร
แบบสอบถามความความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556
(ร่าง)แบบสอบถามความความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557
(ร่าง)แบบสอบถามความความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 (ปรับตามมติทีประชุม 9 ก.พ.59)
แบบสอบถามกลางสำหรับสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไขตามมติที่ประชุม 23 ก.ย.59)
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำบัณฑิต
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำบัณฑิต สกอ.
(ตัวอย่าง) แบบสอบถามจากระบบ
ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
แบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553
Template_บันทึกข้อมูลแบบสอบถาม
Template_บันทึกข้อมูลแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2556
Template_บันทึกข้อมูลแบบสอบถามความความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556
Template_บันทึกข้อมูลแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2555
Template_บันทึกข้อมูลแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2553-54
Template_(ตัวอย่าง)การบันทึกข้อมูลแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2552
Template_(ตัวอย่าง)การบันทึกข้อมูลแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2551
Template บันทึกข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2553-2554
Template_บันทึกข้อมูลแบบสอบถามความความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557
ดูเอกสารTemplate_บันทึกข้อมูลแบบสอบถามที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)
การได้งานตรงสาขา
ข้อมูลการได้งานตรงสาขาปี 2556 รายคณะ_ส่งให้คณะปรับปรุง11สค58
การได้งานตรงสาขา ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษาปี 2556_ปรับปรุง ณ ต.ค.2558
ตารางสรุปข้อมูลภาวะการมีงานทำบัณฑิต
ตารางสรุปผลภาวะการมีงานทำบัณฑิตปีการศึกษา 2553 (ข้อมูลจากระบบ สกอ. ณ วันที่ 2 พ.ค.55 และ 7 มิ.ย.55) ( แก้ไข วศ.เครื่องกล,วศ.โยธา) และเพิ่มเติม คณะเกษตรศาสตร์
ตารางสรุปผลภาวะการมีงานทำบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2554 ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2556
ตารางสรุปผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ณ 20 ธ.ค.56
ตารางสรุปผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 ณ 28 พ.ค.58
ตารางสรุปผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ณ 1ก.ค.59
ตารางสรุปผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ณ 30 เม.ย.60
ฐานข้อมูลที่อยู่นายจ้าง(ผู้ใช้บัณฑิต)
ข้อมูลที่อยู่นายจ้างบัณฑิตปีการศึกษา2551-2553
ข้อมูลที่อยู่นายจ้างบัณฑิตปีการศึกษา2555 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 38,830 ครั้ง