กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ค้นหาเอกสาร
กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงาน งานวิเคราะห์งบประมาณ
01 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2502
02 กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบอาคาร 2552
03 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทำ EIA)
04 พรบ การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2550)
05 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
06 หลักการจำแนกงบประมาณ48 (หนังสือเวียน)
07 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ48
08 หลักการจำแนกงบประมาณ58 (หนังสือเวียน)
ดูเอกสารกฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงาน งานวิเคราะห์งบประมาณที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)
กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงาน งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
01 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
02 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
03 หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 28,149 ครั้ง