กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ค้นหาเอกสาร
กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงาน งานวิเคราะห์งบประมาณ
15 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2)
14 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
13 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
12 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย
11 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ.2546
10 ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ
09 ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
08 หลักการจำแนกงบประมาณ58 (หนังสือเวียน)
ดูเอกสารกฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงาน งานวิเคราะห์งบประมาณที่ซ่อนอยู่ (7 รายการ)
กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงาน งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
01 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
02 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
03 หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 31,499 ครั้ง