กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ค้นหาเอกสาร
กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงาน งานวิเคราะห์งบประมาณ
16 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
15 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2)
14 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
13 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
12 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย
11 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ.2546
10 ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ
09 ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ดูเอกสารกฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงาน งานวิเคราะห์งบประมาณที่ซ่อนอยู่ (8 รายการ)
กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงาน งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
01 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
02 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
03 หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 38,830 ครั้ง