คลังเอกสาร  
      รายงานการประชุมสัมนา | ค้นหาเอกสาร
รายงานผลการประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ศธ 0529.3 / 2677 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556)
รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง