คลังเอกสาร  
      แบบฟอร์มเอกสารงานพัสดุ | ค้นหาเอกสาร
แบบใบขอซื้อ/ขอจ้าง พัสดุ
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 60 (นอกระบบ) 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง