คลังเอกสาร  
      แบบฟอร์มเอกสารงานการเงิน | ค้นหาเอกสาร
ใบเบิกแบบฟอร์มทางการเงินและบัญชี
แบบฟอร์มเงินกันไว้เบิกเหลื่อมจ่าย ปีงบประมาณ 55 (เงินรายได้)
แบบฟอร์มการกรอกรายรับ-รายจ่าย
แบบฟอร์มขอข้อมูลรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
แบบฟอร์มรายงานทางการเงินจากคณะหน่วยงาน
แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการกันเงินเหลื่อมจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556
แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน
ตารางแสดงรายละเอียดการส่งเบิกเอกสารเงินงบประมาณและเงินรายได้ หน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2559
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ) 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง