คลังเอกสาร  
      แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบ UBUFMIS | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มการเพิ่มครุภัณฑ์
แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนวัสดุ
การเข้าใช้งานครั้งแรกของระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (UBUFMIS) 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง