คลังเอกสาร  
      ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ฉบับที่ 58/2539) ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539
กำหนดอัตราและวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้า
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ
ประกาศมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560
ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2534 กับ พ.ศ. 2560
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (10 รายการ) 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง