คลังเอกสาร  
      ระเบียบข้อบังคับโรงพิมพ์ และสิทธิพิเศษ | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบข้อบังคับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2544
สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ในการจัดพิมพ์หนังสือและเอกสาร
รายชื่อสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไม่บังคับ) : ที่มา ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง