คลังเอกสาร  
      ★ เอกสาร/คู่มือการปฏิบัตงาน | ค้นหาเอกสาร
สรุปข้อสังเกตที่สำคัญ และเสนอปัญหา/แนวทางแก้ไขเพื่อการพัฒนาต่อไป
คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข)
คู่มือการใช้งานในระบบ UBUFMIS (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข)
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 38,131 ครั้ง