คลังเอกสาร  
      ★ เอกสาร/คู่มือการปฏิบัตงาน | ค้นหาเอกสาร
สรุปข้อสังเกตที่สำคัญ และเสนอปัญหา/แนวทางแก้ไขเพื่อการพัฒนาต่อไป
คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข)
คู่มือการใช้งานในระบบ UBUFMIS (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข)
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข)
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน "ค่าบริการ" ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ที่ ศธ 0529.3/ว 1013 ลว. 26 มี.ค. 61)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC)
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ) 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง