คลังเอกสาร  
      รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2554 | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ส.ค. 54
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ก.ย.54
รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ ก.ย. 54 เพิ่มเติม เพื่อให้คณะ/สำนักตรวจสอบก่อนยกยอดไปปีงบประมาณ 55 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง