คลังเอกสาร  
      แบบฟอร์มเอกสารทั่วไป | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตร
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หลักฐานการเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มเอกสารแสดงภาระงาน (Position Description)
แบบฟอร์มสรุปการเบิกใบเสร็จรับเงิน (ใหม่)
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (13 รายการ) 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง