คลังเอกสาร  
      กรมบัญชีกลาง/GFMIS | ค้นหาเอกสาร
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560" 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง