คลังเอกสาร  
      แบบฟอร์มเอกสารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 | ค้นหาเอกสาร
แบบการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบลงเวลาปฏิบัติงานในวันที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
สัญญาการยืมเงิน
ใบเสนอราคาข้อ8(2)
รายงานผลการเสนอราคาข้อ8(2)
แบบขอซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อใบสั่งจ้างข้อ8(2)
ตรายางตรวจรับข้อ 8(1)
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ) 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง