คลังเอกสาร  
      รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ต.ค. 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ย. 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธ.ค. 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ม.ค. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.พ. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มี.ค. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน เม.ย. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ค. 2559
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ) 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง