คลังเอกสาร  
      ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย-การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ-พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-เบี้ยประชุม พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย-ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560
ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2534 กับ พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่าย การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆส่งกองคลัง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ) 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง