คลังเอกสาร  
      ระบบเอกสารกองคลัง | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย-การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ-พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-เบี้ยประชุม พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย-ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560
ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2534 กับ พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่าย การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆส่งกองคลัง 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 34,349 ครั้ง