คลังเอกสาร  
      กฎและระเบียบเกี่ยวกับนักศึกษา | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร2551
ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน สำหรับ นศ.ป.ตรี ภาคปกติ
ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับที่3 พ.ศ.2550
ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องรายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศกำหนดอัตรค่าปรับการชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า
เอกสารแนบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี-พ.ศ.2559 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง