คลังเอกสาร  
      ลูกหนี้เงินยืมทดรองโครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนะธรรม/อุดหนุนวิจัย | ค้นหาเอกสาร
แนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินยืมโครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2554 ลงไป 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง