คลังเอกสาร  
      แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ | ค้นหาเอกสาร
1.การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน ครึ่งปีแรก57
2.ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ 70คะแนน ครึ่งปีแรก57
3.แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4.ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากร รอบประเมินที่ 1/2558
5.เอกสารแสดงภาระงาน-สำหรับบุคลากร-ปีงบประมาณ-2559
6.แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1/2559
7.ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากร กองคลัง สำนักงานอธิการบดีรอบที่ 1/2559
8.การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 1/2559
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ) 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง