คลังเอกสาร  
      ★ เอกสาร/คู่มือการปฏิบัตงาน | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ต.ค. - ธ.ค. 55 แยกหมวดค่าใช้จ่าย
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ม.ค. - ก.พ. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ม.ค. - ก.พ. แยกหมวดค่าใช้จ่าย
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน มี.ค. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน มี.ค. 55 แยกหมวดค่าใช้จ่าย
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน เม.ย. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน เม.ย. 55 แยกหมวดค่าใช้จ่าย
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ) 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 38,131 ครั้ง