คลังเอกสาร  
      | ค้นหาเอกสาร
กฎและระเบียบเกี่ยวกับนักศึกษา
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร2551
ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน สำหรับ นศ.ป.ตรี ภาคปกติ
ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับที่3 พ.ศ.2550
ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องรายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศกำหนดอัตรค่าปรับการชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า
เอกสารแนบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี-พ.ศ.2559
ระเบียบการเงินการคลัง
การจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ
กำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการพ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ.2523 ที่แก้ไขและเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ(ฉบับที่3) พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ.2550
ดูเอกสารระเบียบการเงินการคลังที่ซ่อนอยู่ (22 รายการ)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ฉบับที่ 58/2539) ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539
กำหนดอัตราและวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้า
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ
ประกาศมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560
ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2534 กับ พ.ศ. 2560
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
ดูเอกสารประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ซ่อนอยู่ (10 รายการ)
รายงานการประชุมภายในกองคลัง
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2555
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2556
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2556
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2557
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2557
ดูเอกสารรายงานการประชุมภายในกองคลังที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ)
[UBUFMIS] วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง
การติดตั้ง UBUFMIS บน Windows7_32bits
การติดตั้ง UBUFMIS บน Windows XP
วิธีสืบค้นเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
วิธีแก้ปัญหาโปรแกรมพิมพ์รายงานเป็นบาร์โค้ดไม่ได้
Download ฟอนต์ที่ทำให้พิมพ์บาร์โค้ดได้
วิธีการแจ้งปัญหา UBUFMIS ผ่านระบบติดตามงาน
วิธีแก้ปัญหา UBUFMIS อ่านภาษาไทยไม่ได้
[UBUFMIS] คู่มือการใช้งานโปรแกรม
ขั้นตอนการบันทึกแผนงาน/โครงการ ประจำปีบริหารงบประมาณ
ขั้นตอนการกันเงินเหลื่อมปี
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีรายรับเงินรายได้
การโอนเงินผ่านระบบ KTB iPay Standard
เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยระหว่างการโอนเงินแบบเก่าและแบบใหม่
ตัวอย่างรายงานจากการโอนที่สำเร็จแล้วตามใบสั่งจ่ายเข้าเงินกองทุนส่งเสริมฯคณะศิลปศาสตร์
การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การจัดสรรค่าธรรมเนียมฯ ป.ตรี กยศ. ภาค 1/54 ครั้งที่ 1
การจัดสรรค่าธรรมเนียมฯ ป.ตรี กยศ. ภาค 1/52 ครั้งที่ 7
การจัดสรรค่าธรรมเนียมฯ ป.โท-เอก ภาค 1/55 ครั้งที่ 1
การจัดสรรค่าธรรมเนียมฯ ป.ตรี กยศ. ภาค 1/53 ครั้งที่ 6
การจัดสรรค่าธรรมเนียมฯ ป.ตรี ภาค 1/53 ครั้งที่ 4
การจัดสรรค่าธรรมเนียมฯ ป.ตรี ภาค 3/54 ครั้งที่ 1
การจัดสรรค่าธรรมเนียมฯ ป.ตรี กยศ. ภาค 2/53 ครั้งที่ 5
การจัดสรรค่าธรรมเนียมฯ ป.ตรี ภาค 2/2554 ครั้งที่ 2
ดูเอกสารการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่ (47 รายการ)
รายงานเงินรับฝาก งานเงินรายได้
เงินรับฝากงบปี52ลงไปยกมาปี55 เดือน ก.ค.55
เงินรับฝากงบปี54ลงไปยกมาปี55 เดือน ก.ค.55
รายงานมติสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที 7/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2555
รายงานการประชุมนักวิชาการการเงิน คณะ สำนัก และกองคลัง ปี 56
รายงานการประชุมการเงิน กองคลัง และการเงินคณะ สำนัก ปี 56 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมการเงิน กองคลัง และการเงินคณะ สำนัก ปี 56 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมนักวิชาการพัสดุ คณะ สำนัก และกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รายงานการประชุมนักวิชาการพัสดุ คณะ สำนัก และกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมนักวิชาการพัสดุ คณะ สำนัก และกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2/2556
ขั้นตอนงานพัสดุ
ขั้นตอนงานพัสดุ
ระเบียบข้อบังคับโรงพิมพ์ และสิทธิพิเศษ
ระเบียบข้อบังคับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2544
สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ในการจัดพิมพ์หนังสือและเอกสาร
รายชื่อสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไม่บังคับ) : ที่มา ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบฟอร์มทำSOPกองคลัง
ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน (กรุณาส่งไฟล์ที่แล้วเสร็จที่ ubufmis@gmail.com)
ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน(Word97-2003) (กรุณาส่งไฟล์ที่แล้วเสร็จที่ ubufmis@gmail.com)
ภาพรวมของการทำคู่มือการปฏิบัติงาน
วิธีดูรายงานจากระบบ UBUFMIS
รายงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละหน่วยงาน KKBGOR19
รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ KKBGOR13
รายงานงบประมาณตามแผนงาน KKBGOR10
รายงานที่คณะ/หน่วยงาน ใช้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ KKBGOR21
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มประมาณราคาปรับปรุงระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อขยะ
แบบฟอร์มเอกสารทั่วไป
แบบฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตร
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หลักฐานการเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มเอกสารแสดงภาระงาน (Position Description)
แบบฟอร์มสรุปการเบิกใบเสร็จรับเงิน (ใหม่)
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ดูเอกสารแบบฟอร์มเอกสารทั่วไปที่ซ่อนอยู่ (13 รายการ)
แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบ UBUFMIS
แบบฟอร์มการเพิ่มครุภัณฑ์
แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนวัสดุ
การเข้าใช้งานครั้งแรกของระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (UBUFMIS)
แบบฟอร์มเอกสารงานการเงิน
ใบเบิกแบบฟอร์มทางการเงินและบัญชี
แบบฟอร์มเงินกันไว้เบิกเหลื่อมจ่าย ปีงบประมาณ 55 (เงินรายได้)
แบบฟอร์มการกรอกรายรับ-รายจ่าย
แบบฟอร์มขอข้อมูลรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
แบบฟอร์มรายงานทางการเงินจากคณะหน่วยงาน
แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการกันเงินเหลื่อมจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556
แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน
ตารางแสดงรายละเอียดการส่งเบิกเอกสารเงินงบประมาณและเงินรายได้ หน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2559
ดูเอกสารแบบฟอร์มเอกสารงานการเงินที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
แบบฟอร์มเอกสารงานพัสดุ
แบบใบขอซื้อ/ขอจ้าง พัสดุ
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 60 (นอกระบบ)
รายงานการประชุมสัมนา
รายงานผลการประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ศธ 0529.3 / 2677 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556)
รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
รายงานค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประจำปีงบประมาณ 2556
สรุปค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักบริหารทรัพย์สิน
วิทยาเขตมุกดาหาร
ดูเอกสารรายงานค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประจำปีงบประมาณ 2556ที่ซ่อนอยู่ (12 รายการ)
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ต.ค. 2557
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ย. 2557
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธ.ค. 2557
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ม.ค. 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.พ. 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มี.ค. 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน เม.ย. 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ค. 2558
ดูเอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558ที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ย. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ส.ค. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ค. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มิ.ย. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ค. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน เม.ย. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มี.ค. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.พ. 57
ดูเอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557ที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ย.56
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ส.ค.56
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ค.56
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มิ.ย.56
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พค.56
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธค. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน กพ. 56
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มค.56
ดูเอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556ที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ย.55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ส.ค.55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ค.55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ค.55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มิ.ย. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มิย.55‏
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาส 2 ประจำปี 2555
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ต.ค. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน พ.ย. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ธ.ค. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ม.ค. 58
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ก.พ. 58
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน มี.ค. 58
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน เม.ย. 58
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน พ.ค. 58
ดูเอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2558ที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ก.ย. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ส.ค. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ก.ค. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน มิ.ย. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน พ.ค. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน เม.ย. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน มี.ค. 57
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ก.พ. 57
ดูเอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2557ที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ก.ย. 56
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ส.ค. 56
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ก.ค. 56
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน มิ.ย. 56
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน พ.ค. 56
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน เม.ย. 56
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน มี.ค. 56
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ก.พ. 56
ดูเอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2556ที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน มิ.ย. 55 แยกหมวดค่าใช้จ่าย
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน มิ.ย. 55
รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้แยกหมวดค่าใช้จ่าย 1 ต.ค. 2554 - 31 พ.ค. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน พ.ค. 55 แยกหมวดค่าใช้จ่าย
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน พ.ค. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน เม.ย. 55 แยกหมวดค่าใช้จ่าย
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน เม.ย. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน มี.ค. 55 แยกหมวดค่าใช้จ่าย
ดูเอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2555ที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ)
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2554
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ส.ค. 54
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ก.ย.54
รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ ก.ย. 54 เพิ่มเติม เพื่อให้คณะ/สำนักตรวจสอบก่อนยกยอดไปปีงบประมาณ 55
ลูกหนี้เงินยืมทดรองโครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนะธรรม/อุดหนุนวิจัย
แนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินยืมโครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2554 ลงไป
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน ครึ่งปีแรก57
2.ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ 70คะแนน ครึ่งปีแรก57
3.แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4.ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากร รอบประเมินที่ 1/2558
5.เอกสารแสดงภาระงาน-สำหรับบุคลากร-ปีงบประมาณ-2559
6.แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1/2559
7.ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากร กองคลัง สำนักงานอธิการบดีรอบที่ 1/2559
8.การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 1/2559
ดูเอกสารแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)
หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง
ว470(27ธ.ค.56) การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ที่ กค 0416.4/ว484 ลว 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
ที่ กค 0402.2/ว494 ลว 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)
ที่ กค. 0408.5/ว191 ลว 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ กค 0416.2/ว495 ลว 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยา
ที่ กค 0910/ว200 ลว 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง
ดูเอกสารหนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลางที่ซ่อนอยู่ (9 รายการ)
★ เอกสาร/คู่มือการปฏิบัตงาน
สรุปข้อสังเกตที่สำคัญ และเสนอปัญหา/แนวทางแก้ไขเพื่อการพัฒนาต่อไป
คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข)
คู่มือการใช้งานในระบบ UBUFMIS (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข)
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข)
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน "ค่าบริการ" ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ที่ ศธ 0529.3/ว 1013 ลว. 26 มี.ค. 61)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC)
ดูเอกสาร★ เอกสาร/คู่มือการปฏิบัตงานที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย-การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ-พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-เบี้ยประชุม พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย-ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560
ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2534 กับ พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่าย การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆส่งกองคลัง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
ดูเอกสารระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ต.ค. 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน พ.ย. 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ธ.ค. 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ม.ค. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ก.พ. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน มี.ค. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน เม.ย. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน พ.ค. 2559
ดูเอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2559ที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ต.ค. 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ย. 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธ.ค. 2558
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ม.ค. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.พ. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มี.ค. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน เม.ย. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ค. 2559
ดูเอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559ที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
แบบฟอร์มเอกสารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
แบบการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบลงเวลาปฏิบัติงานในวันที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
สัญญาการยืมเงิน
ใบเสนอราคาข้อ8(2)
รายงานผลการเสนอราคาข้อ8(2)
แบบขอซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อใบสั่งจ้างข้อ8(2)
ตรายางตรวจรับข้อ 8(1)
ดูเอกสารแบบฟอร์มเอกสารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43ที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ)
เอกสารประกอบการอบรมเสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ 2559
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม จัดงาน และจัดประชุมระหว่างประเทศ
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
กรมบัญชีกลาง/GFMIS
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560"
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ต.ค. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน พ.ย. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ธ.ค. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ม.ค. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ก.พ. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน มี.ค. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน เม.ย. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน พ.ค. 2560
ดูเอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560ที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ต.ค. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ย. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธ.ค. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ม.ค. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.พ. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มี.ค. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน เม.ย. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ค. 2560
ดูเอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560ที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
งบทดลอง GFMIS ปีงบประมาณ 2560
งบทดลอง GFMIS เดือนตุลาคม 2559
งบทดลอง GFMIS เดือนพฤศจิกายน 2559
งบทดลอง GFMIS เดือนธันวาคม 2559
งบทดลอง GFMIS เดือนมกราคม 2560
งบทดลอง GFMIS เดือนกุมภาพันธ์ 2560
งบทดลอง GFMIS เดือนมีนาคม 2560
งบทดลอง GFMIS เดือนเมษายน 2560
งบทดลอง GFMIS เดือนพฤษภาคม 2560
ดูเอกสารงบทดลอง GFMIS ปีงบประมาณ 2560ที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
งบทดลอง GFMIS ปีงบประมาณ 2561
งบทดลอง GFMIS เดือนตุลาคม 2560
งบทดลอง GFMIS เดือนพฤศจิกายน 2560
งบทดลอง GFMIS เดือนธันวาคม 2560
งบทดลอง GFMIS เดือนมกราคม 2561
งบทดลอง GFMIS เดือนกุมภาพันธ์ 2561
งบทดลอง GFMIS เดือนมีนาคม 2561
งบทดลอง GFMIS เดือนเมษายน 2561
งบทดลอง GFMIS เดือนพฤษภาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแล ติดตามผลการใช้คู่มือการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดุแลการใช้คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข)
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ต.ค. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ย. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธ.ค. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ม.ค. 2561
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.พ. 2561
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มี.ค. 2561
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน เม.ย. 2561
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ค. 2561 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง