คลังเอกสาร  
      รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาส 2 ประจำปี 2555
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มิย.55‏
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มิ.ย. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ค.55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ค.55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ส.ค.55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ย.55 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง