สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
 
    กระบวนการจัดทำมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
1.คู่มือการทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
2.การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ค้นคว้าอิสระ
3.การสอบประมวลความรู้
4 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 
 

สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

จำนวนผู้เข้าชม 63,497 ครั้ง