สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
 
    คู่มือการทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
คู่มือการรูปเล่ม ทำวิยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
    คู่มือวิทยานิพนธ์ (เริ่มใช้ 18 มีนาคม พ.ศ.2558)
 ไฟล์รูปตรามหาวิทยาลัย
 Font TH_SarabunPSK
   รายการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
   แบบรับรองการตรวจสอบและกลั่นกรองบทคัดย่อ
   แบบขอรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อ
 
 

สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

จำนวนผู้เข้าชม 63,496 ครั้ง