สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
 
    บุคลากรสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(e-mail) 2504pongrat@gmail.com

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  โสภาคะยัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(e-mail) ratchada.s@ubu.ac.th


นางภูษณิศา นวลสกุล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
(โทร) 045-353121 ภายใน 3121
(e-mail) :-


นางลำดวน  จารุกมล
นักวิชาการศึกษา
(โทร) 045-28-8401-3, ต่อ 3179
(e-mail) Lamduan.j@ubu.ac.th

นายไมตรี  โสภากันต์
นักวิชาการศึกษา
(โทร) 045-35-3130, ภายใน 3130
(e-mail) maitree.s@ubu.ac.th
 


นางภัทรวดี  บุญไพโรจน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(โทร) 045-353128 ภายใน 3128
(e-mail) Adpattbo@gmail.com;
Adpattbo@ubu.ac.th

 

 

 
 

 

 

หมายเหตุ : เบอร์โทรสำนักงาน : 045-353128
 
 

สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

จำนวนผู้เข้าชม 63,495 ครั้ง