สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
 
    ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ

 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง
สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
       เดิมใช้ชื่องาน เป็นงานบริหารบัณฑิตศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกองบริการการศึกษาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานงานจัดการศึกษาดูแลกำกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐาน โดยแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน ในปัจจุบันปีการศึกษา 2551 มีคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 8 คณะ จำนวน 41 สาขาวิชา แยกเป็นระดับปริญญาโท 28 สาขาวิชา และปริญญาเอก 13 สาขาวิชา
       ปี 2553 ได้เปลี่ยนเป็นโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2553 สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เดิมงานบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 5 งานย่อย คือ 1) งานบริหารบัณฑิตศึกษา 2) งานมาตรฐานหลักสูตร 3) งานพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการผลิตบัณฑิต 4) งานพัฒนามาตรฐานวิทยานิพนธ์ 5) ธุรการ
       ปี 2555-ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนเป็น สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เมื่อเดือน สิงหาคม 2555 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับเปลี่ยนเป็นสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา การบริหารงานจึงถูกปรับเปลี่ยนเป็น 4 งานย่อย คือ 1) งานบริหารและบริการบัณฑิตศึกษา 2) งานวิชาการ 3) งานมาตรฐานการศึกษาและวิทยานิพนธ์ 
วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพทางวิชาการ และความเป็นสากล

ปณิธาน
มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับ ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนา องค์ความรู้ที่เป็นสากล ด้วยการบุกเบิก เสาะแสวงหาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการ ที่เป็นพื้นฐานของสังคม

พันธกิจ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพทางวิชาการ และองค์ความรู้ระดับมาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้บัณฑิตวิทยาลัย จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยไว้ดังนี้
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานและกำกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่อกำกับดูแลควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการและเป็นสากล
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

 
สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
 
 

 
 

สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

จำนวนผู้เข้าชม 63,497 ครั้ง