คณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการ
>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ฉบับที่ 1)
>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ฉบับที่ 2)
>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ฉบับที่ 3)
 
คณะอนุกรรมการ
>>> คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 340/2561 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำหลักการของกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
>>> คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2630/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการออกเสียงแสดงความเห็นประจำคณะ วิทยาลัยและสำนัก
 
 

อีเมล์ : autonomous@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7,530 ครั้ง