ร่าง พรบ. มหาวิทยาลัยในกำกับ ครั้งที่ 1
ร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับ
>>> ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับ รายละเอียด
>>> ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 กับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ….  รายละเอียด
>>> การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. … (ครั้งที่ 1) รายละเอียด 
 
การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
>>> เอกสารประกอบการชี้แจง การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด
>>> เอกสารประกอบการชี้แจง สรุป (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...  รายละเอียด
 
 
 

อีเมล์ : autonomous@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7,530 ครั้ง