การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อร่างพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
>>> เอกสารประกอบการชี้แจง การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
>>> เอกสารประกอบการชี้แจง สรุป (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...
 
 

อีเมล์ : autonomous@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 6,146 ครั้ง