กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่่เกี่ยข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
>>> พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533
>>> พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
>>> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
>>> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
>>> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญและเงินผลประโยชน์
>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
>>> กฎกระทรวง กำหนดบัญชีเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
 
 

อีเมล์ : autonomous@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 6,146 ครั้ง