ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ (Gas Chromatography-Mass Spectrometer, GC-MS)

 

  

เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์

(Gas Chromatography-Mass Spectrometer, GC-MS)

 

ยี่ห้อ: Perkin Elmer    

รุ่น  : Clarus 680 (GC), Clarus SQ 8 C (MS)

หลักการทำงาน

เป็นเครื่องมือสำหรับการระบุเอกลักษณ์โครงสร้างทางเคมีของสารวิเคราะห์ปริมาณของสารประกอบที่สนใจโดยการแยกสารที่ผสมอยู่ในสิ่งส่งตรวจออกจากกันด้วยเทคนิค แก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatography ; GC) สำหรับนำไปใช้งานตรวจวัดเทียบชนิดและปริมาณสาร ด้วยแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer ; MS)

ข้อมูลสำหรับการส่งตัวอย่าง

สารอินทรีย์ที่สามารถระเหยได้

รายละเอียดเพิ่มเติม  files_up/48f2018031608494664.pdf
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 30,271 ครั้ง