ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ (Inverted Microscope)

กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ (Inverted Microscope)
ยี่ห้อ : Olympus  รุ่น : IX73
หลักการทำงาน : เป็นกล้องจุลทรรศน์ห้วกลับเพื่อใช้ดูการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่เลี้ยงในภาชนะต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของสารเรื่องแสงได้
ข้อมูลตัวอย่าง : เซลล์หรือตัวอย่างที่เพาะเลี้ยงในภาชนะ
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,523 ครั้ง