ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง (PCR Machine)

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง (PCR Machine)
ยี่ห้อ : Biostep  รุ่น : argusx 1 version 7 
หลักการการทำงาน : เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง โดยการควบคุมอุณหภูมิ ในขั้นตอนดังนี้
 1. Denaturation เป็นขั้นตอนการคลายเกลียว DNA
 2.  Annealing เป็นขั้นตอนการจับของ Primer กับ DNA ต้นแบบ
 3. Extension เป็นขั้นตอนการสร้าง DNA สายใหม่ โดยใช้เอนไซม์ DNA polymerase 
ข้อมูลตัวอย่าง : DNA  
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 30,270 ครั้ง