สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    งานวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  1. ผลการเรียนวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555
  2. ผลการเรียนวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555
  3. ผลการเรียนวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
  4. ผลการเรียนวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
  5. ผลการเรียนวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
  6. ผลการเรียนรายวิชา เคมีทั่วไปและวิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจำวัน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
  7. มคอ.3 วิชาพื้นฐาน
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 62,742 ครั้ง