สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    ผลการประเมิน/การวิพากษ์หลักสูตร
ผลการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
(บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ)
 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
 
 
ผลการวิพากษ์หลักสูตร
     กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. คณะวิทยาศาสตร์
 2. คณะเกษตรศาสตร์
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
     กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 1. คณะเภสัชศาสตร์
 2. คณะพยาบาลศาสตร์
 3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์แและการสาธารณสุข
     กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 1. คณะศิลปศาสตร์
 2. คณะบริหารศาสตร์
 3. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 4. คณะนิติศาสตร์
 5. คณะรัฐศาสตร์
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 61,550 ครั้ง