สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    E-Book หลักเกณฑ์/คู่มือ
 
  1. คู่มือ "การบริหารงานวิชาการ"
  2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  3. หนังสือรวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (สิงหาคม 2556 - กรกฎาคม 2560)
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 56,858 ครั้ง