สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการบริหารงานด้านหลักสูตร
  1. ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร : กรณีกระทบโครงสร้างหลักสูตร
  2. ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร : กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
  3. ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่
  4. ขั้นตอนการปิดหลักสูตร  | เอกสารประกอบการปิดหลักสูตร
  5. ขั้นตอนการเปิดรายวิชาใหม่ และการเพิ่มรายวิชาใหม่ลงในหลักสูตร
 
ขั้นตอนการดำเนินงานระบบ UBU TQF MAPPER
  1. ขั้นตอนการกำกับ ติดตาม รายงานข้อมูลระบบ UBU TQF MAPPER
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 58,918 ครั้ง