สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    การรับรองรายวิชาในหลักสูตร สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
  1. แบบฟอร์มการรับรองรายวิชาในหลักสูตร (แนบท้าย มคอ.3/มคอ.4 เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ 2559)
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 62,696 ครั้ง