สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    หลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  1. รหัสหลักสูตร (14 หลัก) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559)
  2. รหัสคุณวุฒิอาจารย์ตาม ISCED 2013 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  3. สรุปหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)
  4. สรุปหลักสูตรที่มีการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 46,245 ครั้ง