สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    หลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. คณะวิทยาศาสตร์
 2. คณะเกษตรศาสตร์
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 1. คณะเภสัชศาสตร์
 2. คณะพยาบาลศาสตร์
 3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์แและการสาธารณสุข
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 1. คณะศิลปศาสตร์
 2. คณะบริหารศาสตร์
 3. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 4. คณะนิติศาสตร์
 5. คณะรัฐศาสตร์
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 1. รหัสหลักสูตร (14 หลัก) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559)
 2. รหัสคุณวุฒิอาจารย์ตาม ISCED 2013 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 43,885 ครั้ง