สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    คณาจารย์
  1. รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
  2. รหัสคุณวุฒิอาจารย์ตาม ISCED 2013 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  3. แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Professional Standards Framework : PSF)
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  1. รหัสหลักสูตร (14 หลัก) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559)
  2. สรุปหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)
  3. สรุปหลักสูตรที่มีการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 49,242 ครั้ง