สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    คณาจารย์
คุณวุฒิ/สมรรถนะ/หน้าที่ของอาจารย์
 1. รหัสคุณวุฒิอาจารย์ตาม ISCED 2013 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 2. การแบ่งกลุ่มสาขาตามระบบของ ISCED 2013 (ภาษาไทย)
 3. แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Professional Standards Framework : PSF)
 4. หน้าที่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
 
การพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน
 1. การวัดประเมินผลการเรียนรู้ TQF Assessment
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรและรายวิชา
 3. การทวนสอบระดับรายวิชา
 4. การทวนสอบระดับหลักสูตร
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 1. รหัสหลักสูตร (14 หลัก) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559)
 2. สรุปหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)
 3. สรุปหลักสูตรที่มีการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 62,695 ครั้ง