สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    แบบฟอร์มหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
แบบฟอร์ม มคอ.2 - มคอ.7 
 1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก) //เพิ่มเติม หมวด 7 ข้อที่ 7 ข้อ 4.3 ณ ก.ค. 60 //ปริญญาตรีเพิ่มเติม GE ใหม่ตามมติที่ประชุมแล้ว
 2. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา // เพิ่มเติม OBE ของรายวิชา
 3. มคอ.4 รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  // เพิ่มเติม OBE ของรายวิชา
 4. มคอ.5 รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา
 5. มคอ.6 รายงานผลการดำเนินงานของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
 6. มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร // มคอ.7 และ IQA ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 59
 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาหลักสูตร
 
    หลักสูตรใหม่
        เสนอคณะกรรมการ ครั้งที่ 1
 1. ใบสรุปเรื่อง การขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่
 2. บทสรุปการเสนอหลักสูตรใหม่
 3. สรุปผลการสำรวจความต้องการ
        เสนอคณะกรรมการ ครั้งที่ 2     
 1. ใบสรุปเรื่อง การเปิดหลักสูตรใหม่
 2. เอกสารการรับรองการตรวจสอบภาษา (ไม่มีรูปแบบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะ)
 3. บทสรุปการเสนอหลักสูตรใหม่
 4. สรุปผลการสำรวจความต้องการ
 5. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
 6. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
 7. มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
 8. มคอ.02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ทำหลังจากผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว) 
  (แบบฟอร์ม มคอ.02 ป.ตรี | แบบฟอร์ม มคอ.04 ป.โท | 
  แบบฟอร์ม มคอ.06 ป.เอก) // ณ 25 ส.ค. 59 แก้ไขตามแบบฟอร์มของ สกอ. หมวด 1 และหมวด 7
 9. CD ข้อมูล (ข้อ 1 - 6)
 
     หลักสูตรปรับปรุง
 1. ใบสรุปเรื่อง การขอปรับปรุงหลักสูตร (เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย)
 2. เอกสารการรับรองการตรวจสอบภาษา (ไม่มีรูปแบบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะ)
 3. บทสรุปการปรับปรุงหลักสูตร (เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ OBE)
 4. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
 5. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
 6. มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
 7. สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
 8. ตารางเปรียบเทียบรายวิชากับ มคอ.1 (ถ้ามี)
 9. มคอ.02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ทำหลังจากผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว แนบส่ง สกอ.) 
  (แบบฟอร์ม มคอ.02 ป.ตรี | แบบฟอร์ม มคอ.04 ป.โท | แบบฟอร์ม มคอ.06 ป.เอก
  // ณ 25 ส.ค. 59 แก้ไขตามแบบฟอร์มของ สกอ. หมวด 1 และหมวด 7
 10. CD ข้อมูล (ข้อ 1 - 9)

  หมายเหตุ : เตรียมเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
                    - มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (4 ปี ย้อนหลัง)
                    - ผลการวิพากษ์หลักสูตร
                    - ผลการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     
       แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 1. แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (กรณีการบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้จากที่ผ่านมา) // เอกสารแนบเพิ่มเติม
 2. แบบฟอร์มแผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (กรณีที่อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน) // เอกสารแนบเพิ่มเติม
   
       การเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร และขอบรรจุรายวิชาลงในหลักสูตร
 1. ใบสรุปเรื่อง การเปิดรายวิชาใหม่
 2. เอกสารการรับรองการตรวจสอบภาษา (ไม่มีรูปแบบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะ)
 3. บทสรุปการเสนอรายวิชาใหม่
 4. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
 5. มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
 6. สมอ.08 การปรับปรุงรายวิชา
 7. CD ข้อมูล (ข้อ 1 - 6)
 
     การปิดหลักสูตร
 1. ต้นเรื่อง (หนังสือนำส่ง) เสนอขอปิดหลักสูตร
 2. ใบสรุปเรื่องการปิดหลักสูตร
 3. บทสรุปการขออนุมัติปิดหลักสูตร
 4. แบบฟอร์มแจ้งปิดหลักสูตร (ทำหลังจากผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว แนบส่ง สกอ.) 
 
     กรณีปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาเล็กน้อย
 1. แบบฟอร์มการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้
 2. การปรับปรุงแก้ไข อื่น ๆ (โดยใช้แบบฟอร์ม สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและรายวิชา)
 
     การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
 1. ใบสรุปเรื่อง การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
 2. แบบฟอร์มการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ปรับลดเกณฑ์ผลงานจาก 22 ข้อ เหลือ 19 ข้อ ตามระบบ CHECO)
 3. สัญญาจ้าง (กรณีเป็นอาจารย์ใหม่ ต้องมีสัญญาจ้างอย่างน้อย 9 เดือน)
 4. CD ข้อมูล (ข้อ 1-3)
 5. ขั้นตอนการปรับปรุงอาจารย์ ฯ (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2561)
 
     เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. แบบฟอร์มตรวจสอบและวิเคราะห์ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 2. แบบฟอร์มตรวจสอบและวิเคราะห์ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
 3. แบบฟอร์มตรวจสอบและวิเคราะห์ มคอ.4 รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
 
     แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และแผนการศึกษาเพื่อกำกับติดตามนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 1. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
 2. แบบฟอร์มแผนการศึกษา เพื่อใช้ในการกำกับติดตามนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3127/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
 2. สกอ. ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาการประกอบโรคศิลปะ
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
 
ประกาศ ข้อบังคับ กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 4. แนวปฎิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 | 
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 | แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 6. การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
 7. การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
 8. การเขียนคำอธิบายรายวิชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 9. การนำเสนอหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม
 10. รหัสหลักสูตร (14 หลัก) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2561)
 11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
 12. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)
 13. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
 14. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ (ระดับปริญญาตรี)
 15. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 16. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
  และหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
 
เพิ่มเติม : ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับอื่นๆ
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 61,555 ครั้ง