สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา : มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
 
วิสัยทัศน์  : องค์กรที่กำกับ ดูแล ควบคุมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 
พันธกิจ  
1. กำกับ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. กำกับ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1. เพื่อกำกับ คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร รายวิชา ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และการบริหารจัดการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผล การผลิตสื่อ ตำรา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
4. เพื่อพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป และงานสหกิจศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานการบริหารจัดการ และให้บริการการศึกษาให้มีคุณภาพ
 
เป้าหมายการพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบ กลไก ในการกำกับ ประเมินผลการดำเนินงานด้านหลักสูตร รายวิชา การจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มหาวิทยาลัยมีระบบส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม  สื่อ หรือเทคโนโลยี
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 62,695 ครั้ง