สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    ประกาศ นโยบาย ข้อปฎิบัติ เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ
ประกาศ คำสั่ง ทบวงมหาวิทยาลัย
 1. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 102/2535 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
 2. การซักซ้อมคามเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 102/2535
 3. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 5/2538 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
 4. มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 1. นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา
 2. แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
 3. มาตรฐานการอุดมศึกษา
 4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)
 5. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 6. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
 7. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
 8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 9. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 10. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 11. หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
 12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
  และหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
 13. การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560
 14. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
   
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 1. แนวปฏิบัติ "การเสนอหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา" (11 ธันวาคม 2557)
 2. แนวปฏิบัติ "การแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา"
 3. แนวปฏิบัติ "การพิจารณารับรองหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรที่จัดเป็นกลุ่มวิชาเอกของสถาบันศึกษาเอกชน"
 4. แนวปฏิบัติ "การเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา"
 5. แนวปฏิบัติ "การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548"
 6. คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 7. หลักเกณฑ์การรับหรือการเข้าสมทบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2551
 8. แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 9. แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
 10. แนวปฎิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 | 
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 | แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 11. นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
 12. แนวงทางการนำเสนอมาตรฐานผการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 13. นโยบายการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 
พระราชบัญญัติ
 1. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 2. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
 
ประกาศสภาเภสัชกรรม
 1. สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 16)
 2. ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2555
 3. เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2557
 4. ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2558 เรื่อง ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับการจัดการหลักสุตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับแก้ไข)
 5. ผลการหารือการรับรองความเทียบเท่าของคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 1. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและฉบับใหม่ ประจำปี 2559) เกี่ยวกับการรับรองปริญญาและการกำหนดหลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา เพื่อสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และเพื่อขอขั้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เอกสารเพิ่มเติม
 1. ศัพท์บัญญัติทางการศึกษา
 2. แถลงการณ์สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ฉบับที่ 1 เรื่อง "การควบคุมคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพ"
 3. การพิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
 4. แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Professional Standards Framework : PSF)
 5. การแบ่งกลุ่มสาขาตามระบบของ ISCED 2013 (ภาษาไทย)
 
//// กลับไปหน้า : โครงการพัฒนากฎระเบียบ พระราชกฤษฎีกาทางวิชาการ ////
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 60,564 ครั้ง